KẾ HOẠCH Vận động tài trợ năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCHVận động tài trợ năm học 2019 - 2020

Số kí hiệu KẾ HOẠCH Vận động tài trợ năm học 2019 - 20
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/09/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn, văn bản khác
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung

          PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ
         TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM
          Số:     /KH - MNHL
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  Him Lam, ngày     tháng     năm 2019.
KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ năm học 2019 - 2020
 
I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ văn bản số 1605/SGDĐT-KHTC, ngày 01/8/2019 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở Giáo dục năm học 2019 – 2020;
Căn cứ văn bản số 1052/UBND-GDĐT, ngày 09/8/2019 về việc tổ chức thực hiện các khoản thu trong các cơ sở Giáo dục năm học 2019 – 2020;
Căn cứ văn bản số 527/PGDĐT, ngày 13/8/2019 về việc hướng dẫn  các khoản thu dịch vụ và các khoản huy động, đóng góp của nhân dân trong các cơ sở Giáo dục năm học 2019 – 2020;
Căn cứ nhu cầu đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của trường Mầm non Him Lam (có kế hoạch dự toán chi tiết kèm theo);
II. Mục đích
Huy động các nguồn lực trong và ngoài nhà trường chăm lo cho giáo dục mầm non Him Lam, trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nhằm tăng cường sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường;
Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, đoàn thể, các ngành, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn xã về vị trí, vai trò quan trọng của xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Xác định rõ vai trò trách nhiệm nghĩa vụ học tập và đóng góp sức người, sức của để phát triển sự nghiệp giáo dục;
Tham mưu tốt cho cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm; tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Thực hiện công tác duy trì và nâng cao các tiêu chí chuẩn phổ cập GDMNNT, chuẩn quốc gia mức độ II, chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III;
Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương, cộng đồng trách nhiệm vận động các tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục;
Phối hợp với ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ cơ sở vật chất của nhà trường;
Việc huy động nguồn đóng góp phải đảm bảo đúng nguyên tắc tự nguyện, công khai, đúng mục đích trong thu chi nguồn vận động tài trợ.
Việc quản lý thu, chi đúng theo nguyên tắc tài chính.
III. Thực trạng về cơ sở vật chất nhà trường
Năm học 2019- 2020 trường Mầm non Him Lam có 12 lớp, 320 học sinh.
Số phòng: 12 phòng học và 2 phòng chức năng, 01 bếp ăn bán trú, 06 phòng hiệu bộ, hành chính văn phòng. Cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.
* Khó khăn:  Các phòng học và phòng chức năng xây dựng cách đây 5 năm đã xuống cấp (bong nền, hệ thống điện cháy, chập làm hư hỏng các thiết bị điện như bóng điện, đường dây, quạt trần… ; đường nước, vòi nước, bệt vệ sinh…)
Nhà trường cần phải bổ sung các nội dung chuyên đề đáp ứng yêu cầu cảnh quan an toàn, lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.
IV. Về nguồn kinh phí
Nguồn ngân sách nhà nước cấp 2019:
Chỉ đủ chi lương, chuyên môn nghiệp vụ và các khoản chi thường xuyên của nhà  trường.(Chi thường xuyên bao gồm: Điện, nước theo hóa đơn thực tế sử dụng; văn phòng phẩm; phép năm; sửa chữa thiết bị tin học)
Ngoài ra chưa có các nguồn thu nào khác.
Nguồn ngân sách địa phương: không có
Như vậy: nguồn kinh phí năm học 2019- 2020 trong ngân sách của nhà trường và địa phương không có để thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường; hỗ trợ phục vụ các hoạt động phong trào, hội thi của học sinh.
V. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh trường Mầm non Him Lam.
VI. Hình thức huy động các nguồn vận động tài trợ 
Cán bộ, giáo viên, phụ huynh trường Mầm non Him Lam, các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn phường Him Lam.
Ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, không quy định mức đóng góp cụ thể.
VII. Cách thức tổ chức thực hiện
2.1. Họp thống nhất về chủ trương và xây dựng Kế hoạch triển khai giữa Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng sư phạm nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. (Có biên bản kèm theo).
- Lập kế hoạch công việc nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, hình thức huy động tự nguyện, cách thức tổ chức thực hiện và dự  kiến sử dụng số tiền huy động được. (Dự toán kinh phí và mức chi cụ thể.)
- Công khai Kế hoạch để tranh thủ thêm sự tham gia ý kiến của cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong toàn trường.
2.2. Tham mưu và xin ý kiến của UBND phường Him Lam về chủ trương và kế hoạch vận động tài trợ, quản lý kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Trình Phòng GD&ĐT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ.
2.3. Quyết định thành lập Ban vận động xã hội hóa giáo dục. Trong đó: Trưởng ban là đ/c Hiệu trưởng; Phó trưởng ban là đ/c Trưởng Ban đại cha mẹ học sinh nhà trường,  giáo viên phụ trách chính, đại diện hội cha mẹ học sinh mỗi lớp làm thành viên.
2.4. Ban vận động gửi thư đến các tổ chức cá nhân về việc vận động đóng góp tự nguyện nhằm tăng cường cơ sở vật chất, hoạt động phong trào của học sinh.
2.5. Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động tài trợ).
2.6. Lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường số tiền thu được mở sổ sách kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tại trợ;
2.7. Nhà trường quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, tu sửa hoặc xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND phường, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Nhà trường và Ban vận động có thư cảm ơn đối với các tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả về các hạng mục mua sắm, xây dựng đã thực hiện được.
2.9. Tiến hành thủ tục nhập tài sản của nhà trường sau khi thực hiện xong.
VIII. Dự kiến số tiền huy động được
1. Cải tạo cảnh quan trường lớp
Tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện (Không bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh) có thể đóng góp với số tiền cao hơn hoặc thấp hơn mức dự kiến. Đối với gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ mồ côi, con thứ 2 trở lên theo học tại trường thì nhà trường không vận động tham gia
           
TT Hạng mục Tổng số tiền Ghi chú
1 Thay thế hệ thống tranh pano, appic tuyên truyền: (Tại khu vực ngoài trời: gồm cổng trường, ảnh bác, sơ đồ, sân khấu, mi khu vui chơi, mái nhà xe, nhà bảo vệ) 18.480.000  
2 Sơn lại đồ chơi ngaoì trời, nới phòng thay đồ cho nhân viên tại bếp ăn bán trú 3.350.000  
3 Mua bổ sung cây cảnh, phân bón, chậu hoa: (Mua chậu hoa để dưới các gốc cây sấu, cây lộc vừng,.. Và hành lang các lớp học tạo cảnh quan môi trường) 2.670.000  
4 Sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất các lớp học (Thay bóng điện, quạt trần, hệ thống đường nước, vòi nước, bệt vệ sinh; thay mới quạt trần 7.500.000  
  Cộng 32.000.000  
 
2. Hoạt động phong trào; hội thi của học sinh
Phụ huynh tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện (Không bình quân hóa mức đóng góp đối với phụ huynh) có thể đóng góp với số tiền cao hơn hoặc thấp hơn mức dự kiến. Đối với gia đình khó khăn, hộ nghèo, trẻ mồ côi thì nhà trường không vận động tham gia.
TT Hạng mục Tổng số tiền Ghi chú
1 Chi cho các hoạt động văn nghệ trong các ngày lễ lớn trong năm học như: Khai giảng, 20/11, tết trung thu, sơ kết, tổng kết năm học,.. 3.750.000  
2 Chi mua bánh, sữa, hoa quả bồi dưỡng học sinh tập luyện tập văn nghệ dự thi "Tiếng hát trẻ thơ cấp TP" 8.500.000  
3 Chi dàn dựng, tổ chức xe đưa đón, chạy chương tình, làm đĩa nhạc, dụng cụ, đạo cụ, trang phục, son phấn,… phục vụ hội thi Tiếng hát trẻ thơ cấp TP 15.000.000  
4 Chi mua sắm đồ dùng để thực hiện các chuyên đề cấp trường, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học (Chuyên đề, khu vui chơi PTVĐ, vườn cổ tích, góc dân gian, thư viện của bé,…) phiếu bé ngoan cho các bé 4.000.000  
5 Tổ chức cho trẻ đi tham quan các khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ 2.200.000  
6 Chi khen thưởng động viên học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi, các hoạt động phong trào trong năm học. 5.000.000  
7 Chi cho các hội thi trong năm học như: Bé khỏe - Bé ngoan; giấy khen, băng giải thưởng học sinh.… Nhà trường thưởng bằng hiện vật. 32.910.000  
8 Chi thưởng (hiện vật) cuối năm học cho học sinh 24.640.000  
9 Cộng 96.000.000  
                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm

Bạn không được phép tải các file đính kèm

Các văn bản cùng lĩnh vực

Văn bản mới

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, C

CÔNG KHAI THÔNG BÁO CÁM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, CHẤT LƯỢNG MẦM NON, CSVC, ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:170 | lượt tải:50

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU- CHI NĂM 2023-2024

Lượt xem:84 | lượt tải:22

CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, TH

CÔNG KHAI CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC MN THỰC TẾ, CSVC, THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NAM HỌC 2022-2023

Lượt xem:64 | lượt tải:22

Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023

Công khai thu - chi tài chính năm học 2022-2023

Lượt xem:159 | lượt tải:56

Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023

Công khai quyết toán thu - chi năm học 2022-2023

Lượt xem:189 | lượt tải:79
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON HIM LAM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây